" WE ARE NOT SOFTWARE SELLER BUT PARTNER "   
รายการสินค้า
ระบบบริหารงานร้านอาหาร Ver. 1
รหัสสินค้า: 01001
รุ่น: JRP-D-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียด: ระบบงานร้านอาหาร
-บันทึก โต๊ะ พนักงาน รอบการทำงาน
-บันทึก รายการอาหาร-เครื่องดื่ม
-บันทึก รายการสั่งอาหาร โอนโต๊ะ ย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ
เช็คบิล(ใบเรียกเก็บเงิน) เก็บเงิน ประจำวัน
-รายงาน รายได้ประจำวัน ตามประเภทการรับชำระเงิน
-รายงาน รายได้ แยกตามกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม
-รายงาน รายการขายยอดนิยม 10 อันดับ
-รายงานสถิติการขาย แยกตามรายการอาหาร-เครื่องดื่ม
หมายเหตุ:ถ้าหากเป็นระบบงานที่ใช้กับคาเฟ่ จะต้องเพิ่มรายงานการรับชำระที่มีค่าพวงมาลัย
และถ้าเป็นระบบงานคาราโอเกะ จะต้องมีรายงานพนักงานนั่งคุยกับลูกค้าด้วย
ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานร้านอาหาร Ver. 2
รหัสสินค้า: 01002
รุ่น: WCH-W-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียด:
- บันทึกรหัสลูกค้า (ลูกหนี้)
-บันทึกรหัสโต๊ะอาหาร
- บันทึกรหัสพนักงาน
-บันทึกรหัสรายการอาหาร-เครื่องดื่ม-อื่นๆ
- ตรวจนับบาร์น้ำ
-บันทึก รายการสั่งอาหาร โอนโต๊ะ ย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ
เช็คบิล(ใบเรียกเก็บเงิน) เก็บเงิน ประจำวัน
- บันทึกการรับชำระเงินลูกหนี้
- รายงานลูกหนี้คงค้าง
-รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
-รายงานยอดขายตามพนักงาน
-รายงานยอดขายตามลูกค้า
-รายงานยอดขายตามรายการอาหาร
- พิมพ์เมนูอาหาร
ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานร้านอาหาร Ver. 3
รหัสสินค้า: 01003
รุ่น: WCH-W-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัสโต๊ะอาหาร
-บันทึกรหัส/รายละเอียดอาหาร-เครื่องดื่ม-อื่นๆ
- ตรวจนับบาร์น้ำ
-บันทึกรายการสั่งอาหาร
เช็คบิล(ใบเรียกเก็บเงิน) และเก็บเงิน
-รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
-รายงานยอดขายตามประเภทอาหาร
- สำรองข้อมูล

คลิกชื่อระบบด้านล่างเพื่อ Download Demo
ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานร้านอาหาร Ver. 4
รหัสสินค้า: 01004
รุ่น: WCH-W-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัสโต๊ะอาหาร
- บันทึกรหัส/รายละเอียดพนักงาน
- บันทึกรหัส/รายละเอียดอาหาร-เครื่องดื่ม-อื่นๆ
- ตรวจนับบาร์น้ำ
- บันทึกการรับสินค้าเข้าบาร์น้ำ
- บันทึก รายการสั่งอาหาร , เช็คบิล , เก็บเงิน
-รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
- แบบแสดงรายละเอียด
- แบบสรุป
- ตามสินค้า
- พิมพ์เมนูอาหาร
Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านอาหาร(ภัตตาคาร) Ver. 5
รหัสสินค้า: 01005
รุ่น: JRP-U-07 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 40000 บาท
รายละเอียด:
ฐานข้อมูลหลักของระบบงาน
- กำหนดรหัสและรายละเอียดสถานบริการ
- กำหนดหมายเลขและรายละเอียดโต๊ะอาหาร
- กำหนดรหัสกลุ่ม-ประเภทอาหาร / เครื่องดื่ม
- กำหนดรหัสและรายละเอียดพนักงาน
- กำหนดรหัสและรายละเอียดบัตรเครดิตการ์ด
- กำหนดรหัสประเภทการยกเลิกออร์เดอร์
- กำหนดรหัสและรายละเอียดแคชเชียร์
บันทึกรายการ
- บันทึก/ปรับปรุงรายการอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกรายการโอนย้ายโต๊ะ
- บันทึก/ปรับปรุงยอดอาหารและเครื่องดื่ม
สอบถาม และ รายงานทางเครื่องพิมพ์
- พิมพ์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม
- รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
- รายงานสรุปยอดขายตามรายการอาหาร
- รายงานสรุปยอดขายตามการรับเงิน
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงาน
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- รายงานอาหารยอดนิยมประจำวัน
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงาน(แบบสรุป)
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- ปิดรายการขายประจำวัน
- รายงานสถานะแฟ้มข้อมูลทางจอภาพ
- ขยายขนาดเนื้อที่แฟ้มข้อมูล
- กำหนดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
- สร้างและปรับปรุง Sort File
- ลบข้อมูลการขายประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานคาราโอเกะ Ver. 1
รหัสสินค้า: 02001
รุ่น: JRP-D-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียด:
- บันทึกรหัสโต๊ะ
- บันทึกรหัส/รายละเอียดพนักงาน
- บันทึกรหัส/รายละเอียดอาหาร-เครื่องดื่ม
- บันทึกรอบการขาย
- บันทึกรายการสั่งอาหาร โอนโต๊ะ ย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ
เช็คบิล(ใบเรียกเก็บเงิน) เก็บเงิน ประจำวัน
- รายงานสรุปยอดขายตามรายการอาหาร
- รายงานสรุปยอดขายประจำวันตามการรับเงิน
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสลูกค้า
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงาน
(รายงานเวลาพนักงานนั่งคุยกับลูกค้า)

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานคาราโอเกะ Ver. 2
รหัสสินค้า: 02002
รุ่น: WCH-W-05 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 39000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัสโต๊ะอาหาร
- บันทึกรหัส/รายละเอียดอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกรหัส/รายละเอียดพนักงาน
รายการทำงาน
- ตั้งรอบการขาย
- บันทึกรายการสั่งอาหาร
- บันทึกรายการสั่งอาหาร(พนักงาน)
- ตรวจนับสินค้าบาร์น้ำ
- รายงานการขายประจำวัน
ลูกหนี้
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกยอดยกมาลูกหนี้คงเหลือ
- บันทึกการรับชำระเงิน
- รายงานลูกหนี้คงค้าง
รายได้ และค่าใช้จ่าย
- บันทึกรหัส/รายละเอียดรายได้
- บันทึกรหัส/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ผ่านรายการรายได้ มาจากการขายประจำวัน
- บันทึก รายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำวัน
- สรุปรายรับ และรายจ่ายประจำงวด
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลเ
- นำข้อมูลสำรองลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานร้านหมูกระทะ Ver. 1
รหัสสินค้า: 03001
รุ่น: WCH-W-06 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัส/รายละเอียดอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกรหัสโต๊ะอาหาร
- บันทึกเขตการขาย
- บันทึกรหัส/รายละเอียด พนักงาน
รายการทำงานประจำวัน
- ตั้งรอบการขาย
- บันทึกรายการสั่งอาหาร
- พิมพ์รายงานการขายประจำวัน
บัญชี
- ตรวจนับสินค้าบาร์น้ำ
- บันทึกการรับสินค้า (บาร์น้ำ)
- รายงานการตรวจนับสินค้า
- รายงานสินค้าคงเหลือ
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานร้านหมูกระทะ Ver. 2
รหัสสินค้า: 03002
รุ่น: WCH-W-07 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึก รายการ แฟ้มข้อมูลหลัก
-บันทึก/ปรับปรุง รหัสและรายละเอียดเบอร์โต๊ะ
-บันทึก/ปรับปรุง รหัสและรายละเอียดรายการอาหาร
-รายการอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ อื่นๆ
-บันทึก รายการ การทำงาน ประจำวัน
-ตั้งรอบวันทำงาน
-บันทึก/ปรับปรุงรายการขาย ประจำวัน
-บันทึก/ปรับปรุง รายการตั้งยอดพาร์บาร์น้ำ
-บันทึก รายการตรวจนับ พาร์บาร์น้ำ สิ้นวัน
-สอบถามและรายงานทางเครื่องพิมพ์
-รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
-รายงานวิเคราะห์การขายต่อหัว
-รายงานสรุปยอดขายอาหารแยกตามประเภท
-รายงานการคืนสินค้า
-รายงานรายการตรวจนับ พาร์บาร์น้ำ
-ใบเสร็จรับเงิน
-โปรแกรมช่วยงาน
-การตั้งและการเปลี่ยนรหัสผ่าน
-การตรวจสอบรหัสผ่าน
-การสำรองข้อมูลลงเครื่อง หรือ แผ่นดิสเก็ต
-การนำข้อมูลสำรอง ขึ้นเครื่องเพื่อใช้งาน

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานการค้าทั่วไป Ver. 1
รหัสสินค้า: 04001
รุ่น: WCH-W-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานควบคุมร้านค้าปลีก
-บันทึกกลุ่มสินค้า
-บันทึกรายละเอียดสินค้า ตามกลุ่มสินค้า
-บันทึกการปรับปรุงสต็อกสินค้า
-บันทึกรายการขายสินค้าประจำวัน
-บันทึกรายการ รับสินค้าจากการซื้อประจำวัน
-รายงานการขายตามบิล
-รายงานการขายสินค้าประจำวัน
-รายงานภาษีขาย ประจำงวด
-รายงานยอดขายแต่ละวัน
-รายงานการรับสินค้าตามวันที่
-รายงานสินค้าคงเหลือ
-รายงานสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่ม
-รายงาน Stock Card
-รายงานสรุปการเคลื่อนไหว

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานการค้าทั่วไป Ver. 2
รหัสสินค้า: 04002
รุ่น: WCH-W-08 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 36000 บาท
รายละเอียด:
ระบบนี้ประกอบไปด้วยระบบงานสต๊อกสินค้า ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และระบบบิล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียด Supplier
รายการทำงาน
- บันทึกรายการรับ(ซื้อ)สินค้า
- บันทึกรายการเบิกสินค้า
- บันทึกรายการรับสินค้าอื่นๆ
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน/งวด
- รายงานการซื้อสินค้าประจำวัน/งวด
ลูกหนี้
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- บันทึกรายการรับชำระเงิน
- รายงานการรับชำระเงิน
- รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
เจ้าหนี้
- บันทึกรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้
- รายงานการจ่ายชำระ
- รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายการปรับปรุง
- บันทึกปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ
- บันทึกปรับปรุงยอดลูกหนี้คงเหลือ
- บันทึกปรับปรุงยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายงาน
- รายงาน Stock card
- รางานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานรายละเอียดสินค้า
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานการค้าทั่วไป Ver. 3
รหัสสินค้า: 04003
รุ่น: WCH-W-09 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 9000 บาท
รายละเอียด:
ระบบการค้าทั่วไป Ver.3 นี้จะเน้นหนักไปที่ระบบสินค้าคงคลัง ระบบเดียว
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัส/รายละเอียดกลุ่มสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียด Supplier
รายการทำงาน
- บันทึกรายการขายสินค้า
- บันทึกรายการรับสินค้า
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน/งวด
ตามเลขที่บิล
ตามลูกค้า
ตามรายการสินค้าแบบละเอียด/สรุป
- รายงานการรับสินค้าประจำวัน/งวด
รายการปรับปรุง
- บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
รายงาน
- รายงาน Stock card
- รางานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานรายละเอียดสินค้า
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานการค้าทั่วไป Ver. 4
รหัสสินค้า: 04004
รุ่น: WCH-W-10 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 46000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานการค้าทั่วไป ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ๋ที่สุด มีการตั้งแผนกขาย แผนกสินค้า และยังมีระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ด้วย
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัส/รายละเอียดกลุ่มสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียด Supplier
แผนกขาย
- บันทึกรายการขายสด
- บันทึกรายการขายส่ง
- ใบเสนอราคา
- สอบถามประวัติขายตามรหัสลูกค้า/ตามสินค้า
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน/งวด
ตามช่วงเวลา
ตามลูกค้า
ตามสินค้า
แผนกสินค้า
-บันทึกรายการรับสินค้า
- บันทึกรายการเบิกสินค้า
- รายงานการรับสินค้า
- รายงานสินค้าคงคลัง
- รายงาน Stock Card
- รายงานรายละเอียดสินค้า
- รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานการเบิก
- สอบถามรายการสินค้า
- สอบถามราคาขายสินค้า
ลูกหนี้
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- บันทึกการรับชำระเงิน
- รายงานการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
- รายงานการรับชำระ
- รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ
- พิมพ์รายละเอีดยลูกค้า
เจ้าหนี้
- บันทึกการจ่ายชำระเงิน
- รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้าง
- รายงานยอดค้างตามบิล
- พิมพ์รายละเอียดเจ้าหนี้
รายการปรับปรุง
- บันทึกปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ
- บันทึกปรับปรุงยอดลูกหนี้คงเหลือ
- บันทึกปรับปรุงยอดเจ้าหนี้คงเหลือ
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- นำข้อมูลที่สำรองลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านขายหมูและอาหารสัตว์ Ver. 1
รหัสสินค้า: 04005
รุ่น: WCH-W- ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 38000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกปรับปรุงรหัสและรายละเอียดอาหารสัตว์
- บันทึกปรับปรุงรหัสและรายละเอียดลูกหนี้
- บันทึกปรับปรุงรหัสและรายละเอียดเจ้าหนี้
- บันทึกปรับปรุงรหัสและรายละเอียดรายรับ
- บันทึกปรับปรุงรหัสและรายละเอียดรายจ่าย
บันทึกรายการ
- บันทึกรายการซื้ออาหารสัตว์
- บันทึกรายการซื้อหมู
- บันทึกรายการขายอาหารสัตว์
- บันทึกรายการขายหมู
- บันทึกการรับชำระเงินลูกหนี้
- บันทึกรายการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้
- บันทึกรายรับ
- บันทึกรายจ่าย
รายงาน
- รายงานการซื้อ/ขายอาหารสัตว์ประจำวัน/งวด
- รายงานสรุปการซื้อ/ขายอาหารสัตว์ประจำวัน/งวด
- รายงานการซื้อ/ขายหมูประจำวัน/งวด
- รายงานหมูคงเหลือประจำวัน/งวด
- รายงานรายรับ-จ่ายประจำวัน/งวด
- รายงานสรุปรายรับ-จ่ายประจำวัน/งวด
- รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือประจำวัน/งวด
- รายงานยอดลูกหนี้
- รายงานยอดเจ้าหนี้

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานซื้อ-ขาย (รถยนต์)
รหัสสินค้า: 04006
รุ่น: JRP-U-19 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
รายการหลัก
- บันทึกข้อมูลรหัสยี่ห้อรถ, ประเภทรถ, แบบ-รุ่นรถ, สี
- ข้อมูลบริษัทขาย (เจ้าหนี้)
- ข้อมูลลูกค้า

การทำงาน - บันทึกเอกสารการสั่งซื้อรถ
- บันทึกเอกสารการรับรถ (ใบกำกับภาษีซื้อ)
- บันทึกเอกสารขายรถ (ขายสด, เครดิต, ขายผ่านบริษัทไฟแนนซ์)(พร้อมจัดพิมพ์ใบกำกับภาษี)
- บันทึกรายการโอนย้ายระหว่างคลัง
- บันทึกต้นทุนรถเพิ่มเติม (ค่าขนส่ง, ค่าอุปกรณ์, ค่าซ่อม ฯลฯ)

รายงานต่างๆ
- รายงานข้อมูลรายละเอียดรถตามยี่ห้อ, แบบ-รุ่น
- รายงานการซื้อประจำงวด-รายงานภาษีซื้อ
- รายงานสรุปการซื้อตามยี่ห้อ, แบบ-รุ่น, บริษัทผู้ขาย, วันครบกำหนดชำระเงิน
- รายงานการขายประจำงวด-รายงานภาษีขาย
- รายงานสรุปยอดขายตามยี่ห้อ, แบบ-รุ่น, ลูกค้า
- รายงานสต็อคคงเหลือในแต่ละคลัง
- รายงานต้นทุนขายประจำงวด

โปรแกรมช่วยงาน - ผ่านรายการไประบบบัญชีแยกประเภท (รายการซื้อ, รายการขาย, ต้นทุนขาย, ต้นทุนคงเหลือ)
- ผ่านข้อมูลประวัติรถ, ประวัติลูกค้า ไประบบศนย์บริการ
ระบบร้านทำกรอบรูป Ver. 1
รหัสสินค้า: 04007
รุ่น: WCH-W-24 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัส/รายละเอียดกลุ่มสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดสินค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกรหัส/รายละเอียดSupplier
- พิมพ์ Barcode รายการสินค้า
รายการทำงาน
- บันทึกรายการรับงานกรอบกระจก
- บันทึกรายการรับงานกรอบวิทย์
- บันทึกรายการเบิกสินค้า
- บันทึกออกใบส่งของ
- บันทึกรายการรับสินค้า
- รายงานการขายประจำวัน
ตามสินค้า
ตามลูกค้า
- รายงานรับสินค้าประจำวัน
รายการปรับปรุง
- บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
รายงาน
- รายงาน Stock Card
- รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานรายละเอียดสินค้า
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองมาใช้งาน

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานขายตรหลายชั้น ( MLM )
รหัสสินค้า: 04008
รุ่น: TOM-W-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียดระบบงาน
-บันทึกประวัติสมาชิก
-บันทึกตำแหน่งสมาชิก
-บันทึกเงื่อนไขยอดขาย - ตำแหน่ง
-บันทึกรหัสและรายละเอียดสินค้า
-บันทึกการรับสินค้า
-บันทึกการขายสินค้าให้สมาชิก
-รายงานการซื้อสินค้าของสมาชิกประจำงวด
-รายงานรายได้ของสมาชิกประจำงวด
-รายงานโครงสร้างองค์กร (สายงาน)
-รายงานสินค้าคงเหลือประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านขายของเก่า Ver. 1
รหัสสินค้า: 05001
รุ่น: WCH-W-11 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกรหัสและรายละเอียดผู้ขาย
- บันทึกรหัสและรายละเอียดกลุ่มสินค้า
- บันทึกสถานที่เก็บสินค้า
บันทึกรายการ
- บันทึกรายการซื้อสินค้า
- บันทึกรายการขายสินค้า
- บันทึกรายการรับชำระเงิน
รายงาน
- รายงานการซื้อสินค้าประจำวัน/งวด
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน/งวด
- รายงานสินค้าคงเหลือ/มูลค่าสินค้า
- รายงานสต็อกการ์ด

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบคลีนิค Ver. 1
รหัสสินค้า: 06001
รุ่น: JRP-D-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรายชื่อคนไข้
-สอบถามรหัส รายชื่อคนไข้
-บันทึก รหัสและรายละเอียดยาแต่ละรายการ
-บันทึก การรับ-จ่ายยาประจำวัน
-รายงานสต๊อกยาคงเหลือ
-รายงานการซื้อยา-ขายยา
-รายงานต้นทุนยาที่มีอยู่
-รายงาน รายการยาที่ถึงจุดสั่งซื้อ
-รายงาน ยาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบคลีนิค Ver. 2
รหัสสินค้า: 06002
รุ่น: TU-W-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานนี้คล้ายกับ ระบบคลีนิค V 1.0 แต่ระบบนี้มีการทำงานบนวินโดว์
-บันทึกรายชื่อคนไข้
-สอบถามรหัส รายชื่อคนไข้
-บันทึก รหัสและรายละเอียดยาแต่ละรายการ
-บันทึก การรับ-จ่ายยาประจำวัน
-รายงานสต๊อกยาคงเหลือ
-รายงานการซื้อยา-ขายยา
-รายงานต้นทุนยาที่มีอยู่
-รายงาน รายการยาที่ถึงจุดสั่งซื้อ
-รายงาน ยาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานโรงพยาบาล Ver. 1
รหัสสินค้า: 06003
รุ่น: JRP-U-06 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 190000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานบริหารโรงพยาบาล
ระบบนี้ประกอบด้วย
-ระบบการรับคนไข้ประจำวัน ระบบประวัติคนไข้ ระบบสต๊อกยาคงคลัง/การพิมพ์สลากยาติดซองยารายละเอียดเหมือนกับระบบคลินิคต่างกันที่สต๊อกยาในระบบโรงพบาบาลนี้จะมีการพิมพ์สลากยาได้ด้วยในส่วนการรับคนไข้ประจำวัน ระบบจะทำการกำหนดเลขการรับคนไข้โดยอัตโนมัติตามลำดับคนไข้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล เมื่อเราบันทึกรับคนไข้แล้วระบบจะให้บันทึกจุดประสงค์ที่คนไข้ที่มารับการรักษาเป็นคนไข้ประเภทใหน โครงสร้างคนไข้แบไหน ลักษณะคนไข้แบบใด ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดไว้ว่าประเภท โครงสร้าง ลักษณะคนไข้แบ่งเป็นรายละเอียดอะไรบ้างในแฟ้มข้อมูลหลักของระบบงาน นอกจากนี้ยังมีรายงานคนไข้ตามประเภท ตามโครงสร้าง ตามลักษณะของคนไข้ได้อีกด้วย
-ระบบการนัดหมายคนไข้
เมื่อหมอตรวจคนไข้แล้วอาจจะมีการนัดหมายคนไข้เพื่อมาทำการตรวจในครั้งต่อไปนั้น ระบบนี้จะสามารถบันทึกวันที่นัดหมาย และจุดประสงค์ของการนัดได้ว่าจะให้ทำอะไร เราสามารถสอบถามที่หน้าจอ หรือรายงานการนัดหมายได้ว่าวันไหน คนไข้ชื่ออะไรจะมาตรวจบ้าง เพื่อความสะดวกของคุณหมอในการบริหารเวลาในการทำงานได้คล่องตัวขึ้น
-ระบบในส่วนการทำงานของคุณหมอ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานของคุณหมอ ที่จะเรียกรายละเอียดการรับคนไข้ดูได้ทันที สามารถสอบถามว่าตอนนี้มีคนไข้ชื่ออะไรมาบ้างมาทำอะไรเมื่อทำการตรวจเสร็จก็จะทำการบันทึกประวัติคนไข้ทันทีว่าที่ตรวจในครั้งนี้นั้น สรุปว่าคนไข้เป็นอะไร รวมทั้งสามารถบันทึกการนัดหมายในครั้งต่อไปได้ในระบบนี้อีกด้วยว่าจะนัดพบอีกครั้งเมื่อไหร่ เพื่ออะไร หลังจากนั้นก็จะบันทึกชื่อยา จำนวนยาที่จะสั่งจ่าย ค่ารักษา ค่าเอ๊กซ์เรย์ฯ รวมทั้งส่วนลดในการรักษาในครั้งนั้น
-ระบบบิลและใบเสร็จรับเงิน
ที่ห้องจ่ายยาจะมีเครื่องพิมพ์ ที่พิมพ์ใบสั่งจ่ายยาที่มาจากห้องคุณหมอ จากนั้นพยาบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการจ่ายยานั้นจะยันยอดเงินและตรวจเช็คจำนวนยาที่จะจ่ายว่าเป็นไปตามใบสั่งจ่ายหรือไม่นอกจากนี้ก็จะมีการออกใบเสร็จอ้างถึงใบสั่งจ่ายยาให้กับคนไข ซึ่งตอนสิ้นวันจะมีรายงานรายได้ตามรหัสคนไจ้ รายงานราได้ตามประเภทของรายได้ (ยา,ค่ารักษา,ค่าเอ๊กซ์เรย์)
-ระบบการควบคุมการจัดซื้อยา
ระบบนี้จะเชื่อต่อกับระบบสต็อกยาคงคลัง เมื่อเช็คยอดยาว่าถึงจุดต่ำสุดที่จะสั่งซื้อแล้ว ก็จะทำการสั่งซื้อยาตามรหัสผู้ผลิตหรือผู้ขายยาโดยสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อยาออกมาจากระบบได้เลย สามารถบันทึกการรับยาตามใบสั่งซื้อยาได้ ซึ่งอาจจะรับยาไม่ตรงตามจำนวนที่เราได้สั่งซื้อ ระบบจะมีการรายงานการสั่งซื้อยาตามรหัสผู้ขาย/ผู้ผลิต เพื่อการต่อรองกับผู้ขายได้ เมื่อเราจะทำการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านคอมพิวเตอร์ Ver. 1
รหัสสินค้า: 07001
รุ่น: WCH-W-012 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 50000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกแฟ้มข้อมูลหลัก
(ลูกค้า ชื่อช่าง เจ้าหนี้ รายการซ่อมฯ)
-บันทึก รหัสและรายละเอียดอะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ขาย และซ่อม
-บันทึก การรับเข้าอะไหล อุปกรณ์
-บันทึก การขายสินค้า (ขายสด เชื่อ)
-สอบถาม /รายงาน การรับเข้า (ซื้อ)และการขายสินค้าประจำวัน
-ผ่านรายการซื้อ ไปที่ระบบเจ้าหนี้การค้า
-ผ่านรายการขาย ไปที่ระบบลูกหนี้การค้า
-รับชำระเงิน จากลูกหนี้การค้า
-จ่ายชำระเงิน ให้เจ้าหนี้การค้า
-สอบถาม /รายงาน ลูกหนี้ค้างชำระ
-สอบถาม /รายงาน ยอดเงินค้างเจ้าหนี้
-บันทึกการรับซ่อม สินค้าประจำวัน
(บันทึก รายการซ่อม ชื่อช่างที่ซ่อมฯ)
-บันทึก การเบิกอะไหล่ ตามใบสั่งซ่อม
-บันทึก การซ่อมเสร็จ และออกบิลเก็บเงินค่าซ่อมสินค้า
-สอบถาม /รายงานการซ่อมประจำวัน
(ค้างซ่อม ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างซ่อม)
-สอบถาม /รายงานรายได้จากการซ่อมประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านซ่อม Ver. 1
รหัสสินค้า: 07002
รุ่น: WCH-W-13 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกแฟ้มข้อมูลหลัก
(ลูกค้า ชื่อช่าง เจ้าหนี้ รายการซ่อมฯ)
-บันทึก รหัสและรายละเอียดอะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ขาย และซ่อม
-บันทึก การรับเข้าอะไหล อุปกรณ์
-บันทึก การขายสินค้า หน้าร้าน
-บันทึก รายการรับซ่อม ประจำวัน
-บันทึก การเบิกอะไหล่ ตามใบสั่งซ่อม
-บันทึก การซ่อมเสร็จ และออกบิลเก็บเงินค่าซ่อมสินค้า
-สอบถาม /รายงานการซ่อมประจำวัน
(ค้างซ่อม ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างซ่อม)
-สอบถาม /รายงานรายได้จากการซ่อมประจำงวด

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานรับเหมาก่อสร้าง Ver. 1
รหัสสินค้า: 08001
รุ่น: JRP-D-04 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัสวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่าย
-บันทึกโครงการ ประมาณการโครงการ
-บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ ประจำวัน
-รายงานรายละเอียดโครงการ
-รายงานค่าใข้จ่ายแต่ละโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายประมาณการเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการ
-รายงานการใช้วัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-รายงานงบกำไร-ขาดทุนแต่ละโครงการ

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานรับเหมาก่อสร้าง Ver. 2
รหัสสินค้า: 08002
รุ่น: WCH-W-14 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานนี้คล้ายระบบงานรับเหมาก่อสร้าง V 1.0 แต่เป็นระบบที่ทำงานบนวินโดว์
-บันทึกรหัสวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่าย
-บันทึกโครงการ ประมาณการโครงการ
-บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ ประจำวัน
-รายงานรายละเอียดโครงการ
-รายงานค่าใข้จ่ายแต่ละโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายประมาณการเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการ
-รายงานการใช้วัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-รายงานงบกำไร-ขาดทุนแต่ละโครงการ

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานรับเหมาก่อสร้าง Ver. 3
รหัสสินค้า: 08004
รุ่น: WCH-W-27 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 32000 ขายเพียง 28000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานนี้คล้ายระบบงานรับเหมาก่อสร้าง V 2.0 และถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-บันทึกรหัสวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ
-บันทึกรายชื่อ Supplier
-บันทึกรายการหนังสือค้ำประกัน
-บันทึกรายละเอียดโครงการ
-บันทึกการประมาณการโครงการ
-บันทึกการสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ
-สามารถดูราคาของสินค้าแต่ละรายการว่าเคยซื้อวันไหน ราคาเท่าไหร่ จาก Supplier รายใด
-บันทึกการซื้อวัสดุของแต่ละโครงการ
-สามารถยกยอดการสั่งซื้อ ลงรายการซื้อของแต่ละโครงการ
-บันทึกการเบิกวัสดุของแต่ละโครงการ
-ระบบแจ้งเตือน เมื่อมีการซื้อ หรือ เบิกเกินจากประมาณการ
-บันทึกรายการส่งคืนวัสดุแต่ละโครงการ
-บันทึกการรับคืนหนังสือสัญญา
-รายงานรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ
-รายงานรายละเอียดโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายประมาณการเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการ
-รายงานหนังสือค้ำประกันทั้งหมด รับแล้ว และคงค้าง
-รายงานการซื้อตาม Supplier
-รายงานการใช้วัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-รายงานงบกำไร-ขาดทุนแต่ละโครงการ

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานบริหารข้อมูลภายใน Ver. 1
รหัสสินค้า: 09001
รุ่น: JRP-D-05 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึก กลุ่มลูกค้า เขต(จังหวัด)
-บันทึกรหัส รายการผู้มุ่งหวัง ลูกค้า
-บันทึก การติดต่อ การเคลื่อนไหว ประจำวัน
-บันทึก การวางแผนประจำวัน
-รายงาน ประวัติผู้มุ่งหวัง ลูกค้า ประจำงวด
-รายงาน ผู้มุ่งหวัง ตามเกรด ตามเขต ตามกลุ่มลูกค้า
-รายงาน การทำงานประจำวัน
-รายงาน การวางแผนการทำงาน ประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานบริหารข้อมูลภายใน Ver. 2
รหัสสินค้า: 09002
รุ่น: WCH-W-15 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 9000 บาท
รายละเอียด:
ระบบนี้เป็นระบบที่ทำงานบนวินโดว์ โดยมีรายละเอียดคือ
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกการติดต่อประจำวัน
- รายงานรายละเอียดลูกค้า
- พิมพ์ label จดหมาย
- รายงานการติดต่อประจำวัน
ทำให้มีข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางของออฟฟิศ สามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องพึ่งบุคคล เพราะระบบนี้จะบันทึกการติดต่อทั้งหมด ของแต่ละบุคคล แต่ละวัน

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานบริหารข้อมูลภายใน Ver. 3
รหัสสินค้า: 09003
รุ่น: SM-WEB-01 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 20000 บาท
รายละเอียด:
ระบบนี้เป็นระบบที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ใช้โปรแกรมตัวนี้ สามารถตรวจเช็คงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา
ค่าใช้จ่ายของระบบงาน จะมีสองส่วน คือค่าแรกเข้า (initial) 20000- และ การใช้งานแต่ละ user คิดค่าใช้จ่าย user ละ 5000-
- บันทึกรหัส/รายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ
- บันทึกรหัส/รายละเอียดลูกค้า
- บันทึกรายการติดต่อลูกค้าประจำวัน
- บันทึก การ comment ของผู้บริหาร
- บันทึก การสั่งงานให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือ พนักงาน
- รายงานสถิติ ผู้เป็นสมาชิก สถิติตามตำแหน่ง ฯ
- รายงานการติดต่อ ตามลูกค้า ประจำงวด
- รายงานการวางแผน การทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบสินค้าคงคลัง Ver. 1
รหัสสินค้า: 10001
รุ่น: JRP-D-06 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัส รายการสินค้าแต่ละรายการ
-บันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า รับ-จ่าย
-บันทึกยอดยกมาต้นงวด
-รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
-รายงานต้นทุนสินค้า
-รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
-รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
-รายงานการซื้อสินค้า-ขายสินค้า
-รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานสต๊อกรถมอเตอร์ไซด์ Ver. 1
รหัสสินค้า: 10002
รุ่น: JRP-D-08 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึก รุ่น สี ยี่ห้อ ผู้ขาย
-บันทีก การรับรถเข้าสต๊อก
-บันทึก การขายรถประจำงวด
-รายงานรถยนต์คงเหลือในสต๊อก
-รายงานการซื้อรถ-ขายรถ ประจำงวด
-รายงานต้นทุนรถ ประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(อะไหล่และอุปกรณ์)
รหัสสินค้า: 10003
รุ่น: JRP-U-17 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
ควบคุมสินค้าคงคลังได้มากกว่า 1 คลังสินค้า, ควบคุม 1 หน่วยนับ, การคำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย

ฐานข้อมูลหลัก
- รหัสและรายละเอียดคลังสินค้า
- รหัสและรายละเอียดกลุ่มอะไหล่และอุปกรณ์
- รหัสและรายละเอียดผู้ขายอะไหล่ (SUPPLIERS)
- รหัสและรายละเอียดลูกค้า
- รายละเอียดอะไหล่และอุปกรณ์ แต่ละรายการ
การทำงาน
- บันทึกยอดยกมาต้นงวดของอะไหล่แต่ละรายการในแต่ละคลัง (จำนวนคงเหลือ, ต้นทุนต่อหน่วย, ต้นทุนคงเหลือรวม)
- บันทึกเอกสารซื้อประจำวันพร้อมภาษีซื้อ
- บันทึกรายการเบิกจ่ายอะไหล่ตามใบสั่งซ่อม
- บันทึกเอกสารขายประจำวัน (ขายสด,ขายเครดิต,ขายศูนย์) พร้อมพิมพ์เอกสาร
- บันทึกเอกสารการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า
- บันทึกเอกสารการรับคืนจากการขาย, รับคืนจากศูนย์บริการ
- บันทึกเอกสารการส่งคืนให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
รายงานต่างๆ
- รายงานการซื้อสินค้าประจำวัน/ประจำงวด (รายงานตามวันที่และเอกสาร, ตามSUPPLIER, ตามรายการสินค้า)
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน/ประจำงวด (รายงานตามวันที่และเอกสาร, ตามลูกค้า, ตามรายการสินค้า)
- รายงานการรับคืน, โอนย้ายระหว่างคลัง, การส่งคืน
- รายงานยอดคงเหลือและต้นทุนคงเหลือของอะไหล่แต่ละรายการ
- รายงานยอดคงเหลือและต้นทุนคงเหลือของแต่ละกลุ่มอะไหล่
- รายงาน STOCK CARD ของอะไหล่แต่ละรายการ
- รายงานภาษีซื้อประจำงวด
- รายงานภาษีขายประจำงวด
- รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (DEAD STOCK REPORT)
- รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (RE-ORDER POINTS REPORT)
– รายงานสินค้าเคลื่อนไหวเร็ว (FAST MOVEMENT REPORT)
โปรแกรมช่วยงาน
- กำหนดราคาขาย
- ปิดรายการประจำงวด, ประจำปี
- ลบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วประจำงวด
- ผ่านรายการไประบบบัญชีแยกประเภท (ซื้อ, ขาย, ภาษีซื้อ,ขาย, ต้นทุนสินค้า)
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 1
รหัสสินค้า: 11001
รุ่น: JRP-D-07 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึก สาขา ประเภทสินค้าฯ
-บันทึก สัญญาเช่าซื้อแต่ละสัญญา
-บันทึก การชำระเงินค่างวด ประจำวัน
-รายงาน การเปิดสัญญาเช่าซื้อ ประจำวัน
-รายงาน การรับชำระเงินประจำวัน
-รายงาน สัญญาที่ค้างชำระตั้งแต่ 1-99 งวด
-รายงาน ประมาณการรายได้ประจำเดือน
(สัญญาที่ครบกำหนดจ่ายในแต่ละเดือน)

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 2.0
รหัสสินค้า: 11002
รุ่น: JRP-U-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 25000 บาท
รายละเอียด:
1. เปิดสัญญาเช่าซื้อ
2. รับชำระเงินประจำวัน ( ค่างวด , ค่าปรับ , อื่นๆ )
3. สอบถามการเปิดสัญญา
4. สอบถามการรับชำระเงิน
5. สอบถามชื่อผู้เช่า , ผู้ค้ำประกัน
6. สอบถามสินค้า
7. รายงานการเช่าซื้อ
8. รายงานการรับชำระค่างวด
9. รายงานการค้างชำระค่างวด
10. ฐานข้อมูลหลัก
11. โปรแกรมช่วยงาน ( Backup ข้อมูล )

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 2.1
รหัสสินค้า: 11003
รุ่น: JRP-U-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 50000 บาท
รายละเอียด:
1. เปิดสัญญาเช่าซื้อ
2. ข้อมูลลูกค้า
2.1 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า
2.2 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดผู้ค้ำประกัน
2.3 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า ( Black List )
2.4 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดสัญญาเช่าซื้อ
3. บันทึกข้อมูลประจำวัน
3.1 รับค่างวดเช่าซื้อ
3.2 รับชำระอื่นๆ
3.3 ปิดบัญชี
3.4 ยึดสินค้า
3.5 โอนสิทธิสินค้า
3.6 ปิดบัญชีสินค้าที่ยึด
4. สอบถามทางจอภาพ
4.1 สอบถามการขายเช่าซื้อประจำวัน
4.2 สอบถามการรับชำระเงิน
4.3 สอบถามลูกค้าปิดบัญชี
4.4 สอบถามลูกค้าค้างชำระเงิน
4.5 สอบถามลูกค้าครบกำหนดชำระเงิน
5. รายงาน
5.1 รายงานการให้เช่าซื้อ
5.2 รายงานการรับชำระเงิน
5.3 พิมพ์การ์ดรับชำระเงิน
5.4 รายงานครบกำหนดชำระเงิน
5.5 รายงานค้างชำระเงินแยกตามเขต
5.6 จดหมายเตือนผู้เช่าซื้อ
5.7 จดหมายเตือนผู้ค้ำประกัน
6. ฐานข้อมูล
6.1 ฐานข้อมูลชื่อสินค้า
6.2 ฐานข้อมูลสาขา
6.3 ฐานข้อมูลรุ่นสินค้า
6.4 ฐานข้อมูลดีเลอร์
6.5 ฐานข้อมูลพนักงานเก็บเงิน
6.6 ฐานข้อมูลอาชีพลูกค้า
6.7 ฐานข้อมูลเขตเก็บเงิน
7. โปรแกรมช่วยงาน ( Backup ข้อมูล )

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 2.2
รหัสสินค้า: 11004
รุ่น: JRP-U-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 150000 บาท
รายละเอียด:
1. เปิดสัญญาเช่าซื้อ
2. ข้อมูลลูกค้า
2.1 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า
2.2 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดผู้ค้ำประกัน
2.3 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า ( Black List )
2.4 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดสัญญาเช่าซื้อ
3. บันทึกข้อมูลประจำวัน
3.1 รับค่างวดเช่าซื้อ
3.2 รับชำระอื่นๆ
3.3 ปิดบัญชี
3.4 ยึดสินค้า
3.5 โอนสิทธิสินค้า
3.6 ปิดบัญชีสินค้าที่ยึด
4. สอบถามทางจอภาพ
4.1 สอบถามการขายเช่าซื้อประจำวัน
4.2 สอบถามการรับชำระเงิน
4.3 สอบถามลูกค้าปิดบัญชี
4.4 สอบถามลูกค้าค้างชำระเงิน
4.5 สอบถามลูกค้าครบกำหนดชำระเงิน
5. รายงาน
5.1 รายงานการให้เช่าซื้อ
5.2 รายงานการรับชำระเงิน
5.3 พิมพ์การ์ดรับชำระเงิน
5.4 รายงานครบกำหนดชำระเงิน
5.5 รายงานค้างชำระเงินแยกตามเขต
5.6 จดหมายเตือนผู้เช่าซื้อ
5.7 จดหมายเตือนผู้ค้ำประกัน
6. ฐานข้อมูล
6.1 ฐานข้อมูลชื่อสินค้า
6.2 ฐานข้อมูลสาขา
6.3 ฐานข้อมูลรุ่นสินค้า
6.4 ฐานข้อมูลดีเลอร์
6.5 ฐานข้อมูลพนักงานเก็บเงิน
6.6 ฐานข้อมูลอาชีพลูกค้า
6.7 ฐานข้อมูลเขตเก็บเงิน
7. งานทะเบียน
7.1 บันทึกปรับปรุงทะเบียน
7.2 พรบ.
7.3 รับ/จ่ายเงินค่าทะเบียน
7.4 บันทึกเบิกเล่มทะเบียน
7.5 รายการสอบถาม
7.6 รายงาน
8. โปรแกรมช่วยงาน และ Backup ข้อมูล
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 2.3
รหัสสินค้า: 11005
รุ่น: JRP-U-04 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 250000 บาท
รายละเอียด:
1. เปิดสัญญาเช่าซื้อ
2. ข้อมูลลูกค้า
2.1 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า
2.2 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดผู้ค้ำประกัน
2.3 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า ( Black List )
2.4 บันทึกปรับปรุงรายละเอียดสัญญาเช่าซื้อ
3. บันทึกข้อมูลประจำวัน
3.1 รับค่างวดเช่าซื้อ
3.2 รับชำระอื่นๆ
3.3 ปิดบัญชี
3.4 ยึดสินค้า
3.5 โอนสิทธิสินค้า
3.6 ปิดบัญชีสินค้าที่ยึด
4. สอบถามทางจอภาพ
4.1 สอบถามการขายเช่าซื้อประจำวัน
4.2 สอบถามการรับชำระเงิน
4.3 สอบถามลูกค้าปิดบัญชี
4.4 สอบถามลูกค้าค้างชำระเงิน
4.5 สอบถามลูกค้าครบกำหนดชำระเงิน
5. รายงาน
5.1 รายงานการให้เช่าซื้อ
5.2 รายงานการรับชำระเงิน
5.3 พิมพ์การ์ดรับชำระเงิน
5.4 รายงานครบกำหนดชำระเงิน
5.5 รายงานค้างชำระเงินแยกตามเขต
5.6 จดหมายเตือนผู้เช่าซื้อ
5.7 จดหมายเตือนผู้ค้ำประกัน
6. ฐานข้อมูล
6.1 ฐานข้อมูลชื่อสินค้า
6.2 ฐานข้อมูลสาขา
6.3 ฐานข้อมูลรุ่นสินค้า
6.4 ฐานข้อมูลดีเลอร์
6.5 ฐานข้อมูลพนักงานเก็บเงิน
6.6 ฐานข้อมูลอาชีพลูกค้า
6.7 ฐานข้อมูลเขตเก็บเงิน
7. งานทะเบียน
7.1 บันทึกปรับปรุงทะเบียน
7.2 พรบ.
7.3 รับ/จ่ายเงินค่าทะเบียน
7.4 บันทึกเบิกเล่มทะเบียน
7.5 รายการสอบถาม
7.6 รายงาน
8. งานวิเคราะห์
8.1 วิเคราะห์สินเชื่อประจำเดือน / ประจำปี
- เงินลงทุน  เงินลงทุนรวม
- ค่าป่วยการ  ค่าป่วยการรวม
- ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยรวม
8.2 วิเคราะห์อาชีพลูกค้าประจำเดือน / ประจำปี
8.3 สรุปการชำระเงินเปรียบเทียบกับครบกำหนดวันชำระ ( ประจำเดือน / ประจำปี )
8.4 วิเคราะห์งานปิดบัญชีประจำปี
9. โปรแกรมช่วยงาน และ Backup ข้อมูล
ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 3
รหัสสินค้า: 11006
รุ่น: WCH-W-17 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ระบบนี้จะทำงาน คล้ายกับ ระบบเช่าซื้อ V 1.0 แต่ระบบนี้จะทำงานบนวินโดว์
-บันทึกปรับปรุง/รายการ
-บันทึกสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-บันทึกการรับชำระค่างวดประจำวัน
-เงินสด เงินโอน อื่นๆ
รายการสอบถามทางจอภาพ
-สอบถามรายการสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-สอบถามรายการรับชำระเงินค่างวด เงินดาวน์ ฯประจำวัน
-สอบถามรายการค้างชำระค่างวด 1-99 งวด
-สอบถามรายการค่างวดครบกำหนดชำระประจำเดือน
-สอบถามรายการยอดเช่าซื้อคงเหลือประจำงวด
รายงานทางเครื่องพิมพ์
-รายงานการเปิดสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-รายงานการรับชำระเงินค่างวด เงินดาวน์ ฯประจำวัน
-รายงานรายการค้างชำระค่างวด 1-99 งวด
-รายงานค่างวดครบกำหนดชำระประจำเดือน
-รายงานยอดเช่าซื้อคงเหลือประจำงวด
โปรแกรมช่วยงาน
-การสำรองข้อมูลที่ฮาร์ดดิสก์,แผ่นดิสเก็ตต์
-การตั้งรหัสผ่านแต่ละเมนู

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบควบคุมทะเบียนรถ
รหัสสินค้า: 11007
รุ่น: JRP-U-09 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
ฐานข้อมูลหลักของระบบ
- รหัสและรายละเอียดประเภทรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะบรรทุก ฯ)
- รหัสและรายละเอียดยี่ห้อรถ
- รหัสและรายละเอียดแบบ/รุ่นรถ
- รหัสและรายละเอียดผู้ถือกรรมสิทธิ์รถแต่ละคัน
- รหัสและรายละเอียดประเภทการเบิกเล่มทะเบียน (เบิกต่อภาษี, โอน ฯลฯ)

การบันทึกข้อมูลประจำวัน
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดทะเบียนรถแต่ละคัน (หมายเลขทะเบียน, ประเภทการจดทะเบียน, วันทีจดทะเบียน, วันครบกำหนดต่อภาษีประจำปี, อัตราภาษีประจำปี, ผู้ถือกรรมสิทธิ์, ผู้ครอบครองรถ)
- บันทึกรายการรับเงินงานทะเบียนประจำวัน (ทำทะเบียนใหม่, ต่อภาษี, โอนย้าย, เปลี่ยนสภาพ, ตรวจสภาพรถ, ประกัน พรบ.)
- บันทึกรายการเบิกเงินงานทะเบียนประจำวัน (ทำทะเบียนใหม่, ต่อภาษี, โอนย้าย, เปลี่ยนสภาพ, ตรวจสภาพรถ, ประกัน พรบ.) (พิมพ์เอกสารประกอบการเบิกเงิน)
- บันทึกรายการเบิกเล่มทะเบียนประจำวัน (ทะเบียนรถ, ประเภทการเบิก, ผู้เบิก, วันที่เบิก, กำหนดส่งคืน)

รายการสอบถามทางจอภาพและรายงานทางเครื่องพิมพ์
- รายงานรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถแต่ละคัน แยกตามประเภทรถ, แบบรุ่นรถ, ผู้ถือกรรมสิทธิ์
- รายงานการรับเงินงานทะเบียนประจำวัน
- รายงานการเบิกเงินงานทะเบียนประจำวัน
- รายงานการจัดเตรียมเบิกเงินงานทะเบียนประจำวัน (เฉพาะรายการที่รับเงินจากลูกค้าเพื่อจัดทำรายการเบิกเงินต่อไป)
- รายงานการเบิกเล่มทะเบียนประจำวันตามวันที่ และประเภทการเบิก
- รายงานรายการทะเบียนรถคงเหลือ
- รายงานทะเบียนรถครบกำหนดต่อภาษีประจำเดือน
- รายงานทะเบียนรถเลยกำหนดต่อภาษีประจำงวด
- พิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการต่อภาษีทะเบียน
- รายงานสรุปรายได้งานทะเบียนประจำงวด
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงานทะเบียนประจำงวด

ระบบโปรแกรมช่วยงาน
- ปิดรายการประจำปี
- สำรองข้อมูลขึ้นเทป, ฮาร์ดดิสก์ หรือแผ่นดิสก์
- ระบบการจัดการ INDEX ของข้อมูลต่างๆ
- ระบบการสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
ระบบเงินกู้ Ver. 1
รหัสสินค้า: 12001
รุ่น: JRP-D-08 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ติดตั้งระบบงาน
- กำหนดรหัส / รายละเอียดเจ้าของระบบ
- กำหนดขนาด / รายละเอียดของแฟ้มข้อมูล
- กำหนดรหัสผ่านของแต่ละระบบงาน
รายการทำงานประจำวัน
- รายการเปิดสัญญา
- บันทึกรายการชำระเงิน
- รายการสอบถามข้อมูลทางหน้าจอ
- รายงานต่างๆทางเครื่องพิมพ์
- ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูล BLACK_LIST
- สถานะสัญญา
ฐานข้อมูลหลักของระบบงาน
- บันทึกรหัสและรายละเอียดสาขา
- บันทึกรหัสและรายละเอียดประเภทสินค้า
- บันทึกรหัสและรายละเอียดยี่ห้อสินค้า
- บันทึกรหัสและรายละเอียดแบบ/รุ่นสินค้า
- บันทึกรหัสและรายละเอียดกลุ่มอาชีพลูกค้า
- บันทึกรหัสและรายละเอียดพนักงานเก็บเงิน
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- นำข้อมูลสำรองกลับลงเครื่อง
ระบบงานศูนย์บริการ_A Ver. 1
รหัสสินค้า: 13001
รุ่น: NPD-W-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 9000 บาท
รายละเอียด:
1. แฟ้มข้อมูล
1.1 ประวัติลูกค้า
1.2 กลุ่มสินค้า
1.3 รายละเอียดอะไหล่
1.4 ปิด
1.5 ติดตั้งเครื่องพิมพ์
1.6 จบการทำงาน
2. การเคลื่อนไหว
2.1 รับอะไหล่ประจำวัน
2.2 เบิกอะไหล่ประจำวันตามทะเบียนรถ
3. สอบถามข้อมูล
3.1 อะไหล่คงเหลือ
3.2 ประวัติตามทะเบียนรถ
4. พิมพ์ข้อมูล
4.1 อะไหล่คงเหลือ
4.2 ประวัติตามทะเบียนรถ
5. โปรแกรมช่วยเหลือ
5.1 รายละเอียดผู้ใช้งาน
5.2 สำรองข้อมูล
5.3 เกี่ยวกับโปรแกรม
ระบบงานศูนย์บริการ_C Ver. 2
รหัสสินค้า: 13002
รุ่น: WCH-W-20 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 35000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสงานชุด
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสงานแยก
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสพนักงาน
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสลูกค้า
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสรุ่นรถ
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสรายละเอียดรถ
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสบริษัทประกันภัย
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสอะไหล่
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสผู้ขาย/ตัวแทนจำหน่าย
แผนกรับรถซ่อม
- บันทึกการเปิด JOB
- บันทึกเวลาทำงานแต่ละ JOB
- รายงานการเปิด JOB
แผนกอะไหล่
- บันทึกรายการรับอะไหล่
- บันทึกการเบิกอะไหล่ตามใบสั่งซ่อม
- บันทึกการเบิกขายหน้าร้าน
- รายงานสินค้า
- รายงานการเคลื่อนไหว
- รายงานสรุปการเคลื่อนไหว
- รายงานรายละเอียดสินค้า
- รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
- รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ปิด JOB
- บันทึกรายการปิด JOB
- รายงานประสิทธิภาพช่าง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานประจำเดือน
- รายงานสรุปรายรับประจำงวด
แผนกบัญชี
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตาม JOB
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงินขายสินค้าหน้าร้าน
- พิมพ์ใบเสร็จการตรวจสภาพรถ
- ตรวจเช็ค JOB คงค้าง
- รายงานการขายสินค้า
งานติดตามลูกค้า/ ลูกค้าสัมพันธ์
- พิมพ์จดหมายติดตามลูกค้า
- ตามงานค้าง
- แจ้งข่าวสาร
- พิมพ์ Label
- พิมพ์รายละเอียดลูกค้า
รายการปรับปรุง
- ปรับปรุงยอดสินค้า
รายการสอบถาม
- สอบถามราคาอะไหล่
- สอบถามประวัติรถ
- สอบถามการทำงานของช่าง ( เวลาทำงาน , ประวัติการซ่อมรถ )
- สอบถามข้อมูลการให้บริการของศูนย์บริการ
- สรุปจำนวนรถที่มาใช้บริการ
- สอบถามระยะเวลาการประกันการซ่อม
- สอบถามประเภทลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครือง
- ติดตั้งข้อมูล และรายละเอียดศูนย์บริการ

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานศูนย์บริการ_H Ver. 3
รหัสสินค้า: 13003
รุ่น: WCH-W-21 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 65000 บาท
รายละเอียด:
แผนกอะไหล่
- ข้อมูลหลัก
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสลูกค้า
- บันทึก/ปรับปรุงรหัสอะไหล่
- บันทึกปรับปรุงรหัสผู้ขาย/ตัวแทนจำหน่าย
- สอบถามราคาอะไหล่
- บันทึกรายการ ใบเสนอราคา
- บันทึกรายการ ใบสั่งซื้อ
- บันทึกรายการรับสินค้า
- บันทึกรายการเคลมสินค้า
- บันทึกใบเบิกอะไหล่
- ตามใบสั่งซ่อม
- ขายหน้าร้าน
- ใช้งานภายใน
- รายงานสินค้า
- รายงานการเคลื่อนไหว
- รายงานสรุปการเคลื่อนไหว
- รายงานรายละเอียดสินค้า
- รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
- รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
- รายงานค้างรับสินค้าจาก Supplier
- รายงานการรับสินค้า
- รายงานการส่งคืนสินค้าให้ Supplier
- รายงานการจ่ายตามรหัสสินค้า
- รายงานการจ่ายสินค้าตามกลุ่มสินค้า
- รายงานผลการดำเนินงานแผนกอะไหล่
- รายงานการเคลมสินค้า
- รายงานการจ่ายสินค้าตามลูกค้า
แผนกขายรถใหม่
- บันทึกรายการขายรถใหม่
- รายงานการขายรถใหม่
แผนกรับรถซ่อม
- สอบถามประวัติการซ่อม
- สอบถามสถานะรถ
- บันทึกรายการประเมินค่าซ่อม
- บันทึกใบสั่งซ่อม
- พิมพ์รายงานใบสั่งซ่อม
แผนกช่าง
- บันทึกการปิด JOB
แผนกบัญชี
- พิมพ์บิลขายตามใบสั่งซ่อม
- พิมพ์บิลขายสินค้หน้าร้าน
- บันทึกรายการรับชำระเงิน
- รายงานการขายสินค้า
- รายงานลูกหนี้
งานติดตามลูกค้า/ ลูกค้าสัมพันธ์
- พิมพ์จดหมายติดตามลูกค้า
- ตามงานค้าง
- แจ้งข่าวสาร
- พิมพ์ Label
- พิมพ์รายละเอียดลูกค้า
รายการปรับปรุง
- ปรับปรุงยอดสินค้า
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครือง
- ติดตั้งข้อมูล และรายละเอียดศูนย์บริการ

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานศูนย์บริการ_V Ver. 4
รหัสสินค้า: 13004
รุ่น: WCH-W-22 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 30000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสยี่ห้อรถ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสรุ่นรถ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสพนักงาน
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสกลุ่มการซ่อม
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสอะไหล่
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสรายละเอียดรถ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสผู้ขาย/ตัวแทนจำหน่าย
บันทึกรายการทำงาน
- บันทึกใบสั่งซ่อม
- บันทึกใบเบิกอะไหล่
- เบิกตามใบสั่งซ่อม
- เบิกขายหน้าร้าน
- เบิกใช้ภายใน
- คืนใบเบิก
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- ตามใบสั่งซ่อม
- ขายหน้าร้าน
- บันทึกรายการรับชำระเงิน
- บันทึกรายการซื้อสินค้า
- บันทึกรายการจ่ายชำระ
รายการปรับปรุง
- ปรับยอดสินค้า
- ปรับปรุงยอดลูกหนี้
- ปรับปรุงยอดเจ้าหนี้
รายงานต่างๆ
- รายงานการเปิดใบสั่งซ่อม
- รายงานการขายสินค้า
- รายงานการซื้อสินค้า
- รายงานการจ่ายชำระ
- รายงานการรับชำระ
- รายงานยอดสินค้าคงคลัง
- รายงานยอดลูกหนี้การค้า
- รายงานยอดเจ้าหนี้การค้า
- รายงานประวัติรถ
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูล
- นำข้อมูลสำรองลงเครือง
- ติดตั้งข้อมูล และรายละเอียดศูนย์บริการ

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานศูนย์บริการ Ver. 5
รหัสสินค้า: 13005
รุ่น: JRP-U-05 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 150000 บาท
รายละเอียด:
ระบบศูนย์บริการรถยนต์
ระบบนี้จะประกอบไปด้วย 3 ระบบงาน คือ ระบบสต็อกอะไหล่ ระบบศูนย์บริการ ระบบออกใบเสร็จ

ระบบควบคุมสต๊อกอะไหล่
-รายงานฐานข้อมูลหลักของระบบงาน
-รหัสและรายละเอียดคลังสินค้า
-รหัสและรายละเอียดประเภทและกลุ่มอะไหล่
-รหัสและรายละเอียดผู้ผลิต
-รหัสและรายละเอียดลูกค้า
-รหัสและรายละเอียดยี่ห้อ/ยี่ห้ออะไหล่
-รหัสและรายละเอียดแบบ/รุ่น
-รหัสและรายละเอียด Location

รายการเคลื่อนไหวประจำวัน
-รายการรับอะไหล่จากการซื้อประจำวัน
-รายการรับคืนจากการขายประจำวัน
-รายการรับคืนจากศูนย์บริการ
-รายการปรับปรุงรับเข้า
-รายการอะไหล่ประจำวัน
-รายการขายศูนย์บริการประจำวัน
-รายการส่งคืนอะไหล่
-รายการปรับปรุงส่งออก
-รายการบันทึกปรับปรุงยอดยกมาต้นงวด
-รายการตรวจนับอะไหล่คงคลังประจำงวด

รายการเบิกอะไหล่ประจำวัน
-รายการเบิกอะไหล่ตามใบสั่งซ่อม
-รายการเบิกจ่ายอะไหล่เพื่อการขายประจำวัน
-สอบถามรายการเบิกอะไหล่ประจำวัน
-รายงานการเบิกอะไหล่ประจำวัน

รายการสอบถามข้อมูลทางจอภาพ
-สอบถามรายละเอียดอะไหล่แต่ละรายการ
-สอบถามการซื้ออะไหล่ประจำงวด
-สอบถามรายการขายอะไหล่ประจำงวด
-สอบถามรายการขายที่ยังไม่ปิดใบสั่งซ่อม
-สอบถามยอดอะไหล่คงเหลือและต้นทุนคงเหลือ
-สอบถามการรับจ่ายอะไหล่ประจำงวด
-สอบถามบัญชีควบคุมอะไหล่ (Stock Card)
-สอบถามอัตราการให้บริการประจำวัน
-สอบถามรายการอะไหล่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม
-สอบถามราคาขายและอะไหล่คงเหลือ

รายงานต่าง ๆ ทางเครื่องพิมพ์
-รายการรับซื้ออะไหล่ ประจำงวด
-รายงานการขายอะไหล่ประจำงวด
-รายการการขายอะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม
-รายงานยอดคงเหลือและราคาขาย
-รายงานสรุปรับ – จ่าย ประจำงวด
-รายงานบัญชีควบคุมอะไหล่ (Stock Card)
-รายงานราคาขายตามกลุ่มอะไหล่
-รายงานสรุปยอดคงเหลือและต้นทุนคงเหลือ

ระบบควบคุมศูนย์บริการ
-รายการฐานข้อมูลหลักของระบบงาน
-รหัสและรายละเอียดยี่ห้อ
-รหัสและรายละเอียดแบบรุ่น
-รหัสและรายละเอียดประเภทการซ่อม
-รหัสและรายละเอียดพนักงาน
แผนกบริการ

-รายละเอียดประวัติลูกค้า
-บันทึกปรับปรุงรายละเอียดประวัติลูกค้า
-สอบถามรายละเอียดประวัติการเข้าบริการ
-พิมพ์การ์ดประวัติ / การเข้าบริการ
-สอบถามรายละเอียดประวัติ

-รายการเปิดใบซ่อมประจำวัน
-รายการสอบถามข้อมูลทางจอภาพ
-สอบถามราคายอดคงเหลืออะไหล่
-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมของลูกค้า
-สอบถามรายละเอียดใบสั่งซ่อมแต่ละใบ
-สอบถามสรุปการสั่งซ่อมประจำวัน
-สอบถามสรุปใบสั่งซ่อมคงค้างประจำวัน
-สอบถามสรุปยอดรายรับแผนกบริการ

รายงานต่าง ๆ ทางเครื่องพิมพ์
-พิมพ์ราคายอดคงเหลืออะไหล่
-รายงานรายละเอียดประวัติลูกค้า
-รายงานการออกใบสั่งซ่อมประจำวัน
-รายงานสรุปใบสั่งซ่อมประจำวัน
-รายงานสรุปใบสั่งซ่อมค้างประจำวัน
-รายงานสรุปการให้บริการประจำเดือน

ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
-พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าและบริการ
-สอบถามรายการชำระเงินประจำวัน
-สอบถามรายการชำระเงินตามใบเสร็จรับเงิน
-สอบถามสรุปรับชำระประจำวัน
-พิมพ์รายงานการนำส่งเงินประจำวัน


ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบควบคุมศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า Ver. 1
รหัสสินค้า: 13006
รุ่น: JRP-U-08 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 90000 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียดระบบงาน
รายการทำงาน
- บันทึกปรับปรุ่งรายละเอียดประวัติเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สอบถามรายละเอียประวัติและการเข้าบริการ
- พิมพ์การ์ดประวัติ/การเข้าบริการ
- สอบถามรายละเอียดประวัติเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รายการเปิดใบซ่อมประจำวัน
รายการสอบถามข้อมูลทางจอภาพ
- สอบถามราคาและยอดคงเหลืออะไหล่
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมของลูกค้า
- สอบถามรายละเอียดใบสั่งซ่อมแต่ละใบ
- สอบถามสรุปการสั่งซ่อมประจำวัน
- สอบถามสรุปใบสั่งซ่อมคงค้างประจำวัน
- สอบถามสรุปชั่วโมงการทำงานของช่าง
- สอบถามสรุปยอดรวมรับแผนกบริการ
รายงานต่างๆ
- พิมพ์ราคาและยอดคงเหลืออะไหล่
- รายงานรายละเอียดประวัติลูกค้า
- รายงานการออกใบสั่งซ่อมประจำวัน
- รายงานสรุปใบสั่งซ่อมค้างประจำวัน
- รายงานสรุปการให้บริการประจำเดือน
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- พิมพ์แบบฟอร์มการเบิกอะไหล่
- กำหนดเลขที่ใบสั่งซ่อม
ระบบควบคุมลูกหนี้การค้า (ศูนย์บริการ)
รหัสสินค้า: 13007
รุ่น: JRP-U-18 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
รายการหลัก
- รหัสและรายละเอียดลูกหนี้การค้า ( ส่วนลด,วงเงินเครดิต ฯ)

บันทึกรายการ
- บันทึกรายการรับชำระเงินมัดจำค่าอะไหล่ประจำวัน
- บันทึกเอกสารขายเชื่อประจำวัน (ขายเชื่ออะไหล่, ขายเชื่อศูนย์ สามารถผ่านรายการมาจากระบบอะไหล่ )
- บันทึกเอกสารลดหนี้
- บันทึกเอกสารเพิ่มหนี้
- บันทึกรายการรับชำระเงินค่าสินค้า ( หักเงินมัดจำ ( ถ้ามี ) ( พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน )
- ออกใบวางบิลให้ลูกค้าแต่ละราย

รายการสอบถาม
- สอบถามรายละเอียดลูกหนี้
- สอบถามรายการรับชำระหนี้ประจำวัน
- สอบถามรายการยอดหนี้ค้างชำระตามรหัสลูกหนี้
- สอบถามสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำงวด
- สอบถามการ์ดควบคุมลูกหนี้รายตัว

รายงานต่าง ๆ
- รายงานรายละเอียดลูกหนี้
- รายงานสรุปการรับเงินมัดจำประจำวัน
- รายงานสรุปการรับชำระเงินของลูกหนี้ประจำวัน
- รายงานสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระตามรหัสลูกหนี้
- รายงานสรุปยอดเงินมัดจำคงเหลือ
- รายงานสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ
- พิมพ์การ์ดลูกหนี้รายตัว
- รายงานการวางบิลลูกค้าประจำงวดตามรหัสลูกค้า
- รายงานการวางบิลลูกค้าตามวันที่นัดชำระเงิน

โปรแกรมช่วยงาน
- ปิดยอดลูกหนี้ประจำเดือน, ประจำปี
- คำนวณยอดยกมาและยอดลูกหนี้คงเหลือใหม่
- ลบรายการหนี้สินที่ชำระแล้วประจำงวด
- ผ่านรายการไประบบเช็คล่วงหน้ารับ, บัญชีธนาคาร, บัญชีแยกประเภท
ระบบงานขนส่ง Ver. 1
รหัสสินค้า: 14001
รุ่น: NPD-W-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 40000 บาท
รายละเอียด:
รายการฐานข้อมูลหลัก
- รายละเอียดสินค้า
- พื้นที่ส่งงาน
- ประวัติรถ
- ประวัติบริษัทฯ
- โรงโม่หิน หรือ พื้นที่รับงาน
- อัตราขนส่ง
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- นำข้อมูลสำรองลงเครื่อง
บันทึกรายการประจำวัน
- บันทึกรายการออกใบสั่งบรรทุกสินค้า
- บันทึกรายการออกใบส่งหิน
- บันทึกการเบิกเงิน
สอบถามข้อมูลและรายงานประจำวัน
- สอบถาม/รายงาน ใบสั่งหินตามวันที่
- สอบถาม/รายงาน ใบส่งสินค้าตามวันที่
- สอบถาม/รายงาน ใบส่งหินตามพื้นที่ส่ง
- สอบถาม/รายงาน ส่งสินค้าตามทะเบียนรถ
- สอบถาม/รายงาน เบิกเงินตามทะเบียนรถ
- สอบถาม/รายงานสรุปเบิกเงินประจำวัน
- สอบถาม/รายงายรายจ่ายตามเจ้าหนี้
- สอบถามใบสั่งสินค้ายังค้างส่ง
สอบถามข้อมูลและรายงานต่างๆ
- สอบถาม/รายงานใบส่งหินตามวันที่
- สอบถาม/รายงานใบส่งหินตามพื้นที่ส่ง
- สอบถาม/รายงานส่งสินค้าตามทะเบียนรถ
- สอบถาม/รายงานเบิกเงินประจำเดือน
- สอบถาม/รายงานรายจ่ายตามเจ้าหนี้
- สอบถาม/รายงานใบวางบิล
- สอบถาม/รายงานสรุปรายได้รถบรรทุกสินค้า
- สอบถาม/รายงานสรุปราจ่ายเจ้าของรถ
- สรุปรายจ่ายตามเจ้าหนี้

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานโรงแรม Ver. 1
รหัสสินค้า: 15001
รุ่น: TU-W-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 40000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึก / ปรับปรุงรหัสรายละเอียดห้องพัก
- อัตราค่าห้องพัก
- บันทึก / ปรับปรุงรหัสรายละเอียดแขกที่เข้าพัก
- บันทึกรอบการทำงาน
- บันทึกชื่อพนักงาน
- บันทึกรหัสบัตรเครดิต
บันทึกรายการ
- บันทึกการเปิดห้องพักประจำวัน
- บันทึกการเคลื่อนไหวประจำวัน
- ค่าอาหาร
- ค่าซักอบรีด
- อื่นๆ
สอบถามข้อมูลทางจอภาพ
- สอบถามสถานะห้องพัก
- สอบถามค่าใช้จ่ายของแต่ละห้องพัก ( ระหว่างที่เข้าพักยังไม่ได้ Check Out )
- สอบถามรายได้ประจำงวด
รายงานทางเครื่องพิมพ์
- พิมพ์บิลเก็บเงินเมื่อแขก Check Out
- รายงานการนำส่งเงินประจำวัน
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลลงแผ่นดิสก์
- สำรองข้อมูลลงเครื่อง

ตัวอย่างหน้าจอ
ระบบบริหารงานโรงแรมม่านรูด Ver. 1
รหัสสินค้า: 15002
รุ่น: BM-W-02 ยี่ห้อ: ็ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 66000 บาท
รายละเอียด:
-ระบบนี้จะควบคุมการทำงานในโรงแรมม่านรูด เพื่อควบคุมการทำงาน ป้องกันการทุจริต
ของพนักงาน ในการเปิด/ปิดห้อง โดยการควบคุมด้วยกล่องดำ ที่รับสัญญาณไฟจากเบรกเกอร์
ของแต่ละห้องพักได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะบันทึกเวลาเข้าพักของแขกทันที และจะวิ่งต่อไปจนมี
การปิดเบรคเกอร์(เลิกพัก)ที่ห้องพัก
-ตอนแขกสั่งเช็คเอาท์ระบบจะมีการบันทึกอัตราการเข้าพัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้
และจะคำนวณราคาให้อัติโนมัติ โดยดึงเวลาเข้าออก จากการปิดเปิดเบรกเกอร์มาคำนวณให้เรา
-อีกทั้งระหว่างที่มีการพักของแขกอยู่ ถ้ามีการสั่งอาหาร เครื่องดื่ม เราสามารถบันทึกรายการได้
ตามหมายเลขของห้องพักได้ และจะออกบิลได้ทันที เมื่อเช็คเอาท์ รวมถึงจะมีรายงานรายได้ประจำวัน
ให้ผู้บริหารได้ทันทีที่ปิดรอบ
-นอกจากนี้ยังมีรายงานการเข้าพักตามเลขทะเบียน เราสามารถสรุประบบงานต่างๆในระบบบริหาร
โรงแรมม่านรูดได้ดังนี้ระบบรับแขกเข้าพัก ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบิล/ใบเสร็จ รายการสั่ง
อาหาร/เครื่องดื่ม ระบบรายได้ค่าใช้จ่าย ระบบปิด/เปิดห้องด้วยกล่องดำ

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานห้องเช่า อพาร์ตเม้น Ver. 1
รหัสสินค้า: 15003
รุ่น: TAY-W-01 ยี่ห้อ: ็ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
1. กำหนดสิทธิ์ใช้งาน
1.1 กำหนดรหัสผู้ใช้
1.2 Log Off
1.3 ออกจากระบบ
2. รายการ
2.1 ปิดงวดบัญชีประจำเดือน
2.1.1 เช่ารายเดือน
2.1.2 เช่ารายวัน
2.1.3 บันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายประจำวัน
3. ข้อมูลอ้างอิง
3.1 ทะเบียนผู้เช่า
3.2 ทะเบียนห้องเช่า
3.3 ทะเบียนพนักงาน
3.4 ตั้งค่าเริ่มต้น
4. รายงาน
4.1 รายงายสัญญาเช่าอาศัยทั้งหมด
4.2 รายงานสถานะห้องเช่าทั้งหมด
4.3 รายงานรายละเอียดลูกค้าทั้งหมด
4.4 รายงานเอกสารออกใบแจ้งหนี้
4.5 รายงานเอกสารการชำระเงิน
4.6 รายงานประวัติการใช้น้ำและไฟ
4.7 รายงานประวัติการชำระเงินลูกค้า
4.8 รายงานยอดหนี้ค้างชำระของลูกค้า
4.9 รายงานยอดประกันค้างจ่ายของลูกค้า
4.10 รายงานรายได้ - ค่าใช้จ่าย
5. โปรแกรมช่วย
5.1 เครื่องคิดเลข
5.2 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ประจำงวด
5.3 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินใหม่อีกครั้ง
5.4 นำผลการปิดยอดเดิมกลับคืนมา
6. บันทึกข้อมูลผู้เช่า
7. บันทึกสัญญาเช่า
8. รับชำระค่าเช่าห้อง
9. ออกจากโปรแกรม

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านเช่าหนังสือ Ver. 1
รหัสสินค้า: 16001
รุ่น: BM-W-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึก/ปรับปรุง อัตราค่าเช่าต่อราคาหนังสือ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสหมวดหนังสือ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสหนังสือ
- บันทึกรหัสลูกค้า/ สมาชิก
- กำหนดค่าสมาชิก และทำยอดโปรโมชั่น ยอดเงินค่าเช่า
รายการทำงาน
- บันทึกการยืม/คืนหนังสือ และรับชำระค่าเช่าหนังสือ
- บันทึกลูกค้าบัญชีดำ ( Back list)
- แสดงข้อมูลการเช่าหนังสือ
- แสดงยอดเงินสะสมของผู้เช่า , ยอดโปรโมชั่น , ยอดค้าง
รายงานและสอบถามข้อมูล
- ยอดรายได้จากการเช่าหนังสือ , ค่าสมาชิก , ค่าปรับ
- รายละเอียดการเช่าหนังสือ ประจำวัน
- ประวัติการยืมของลูกค้า
- สถิติการยืมการยืมหนังสือ
- รายงานหนังซื้อที่ซื้อเข้าร้าน
- รายงานยอดหนังสือภายในร้าน
- สอบถามสถานะของหนังสือแต่ละเรื่องและเล่มได้
- สอบถามลูกค้าค้างส่ง
- รายงานสรุปรายได้ประจำงวด
โปรแกรมช่วยงาน
- กำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่านการใช้โปรแกรม
- สำรองข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอ
ระบบงานร้านเช่าหนังสือ Ver. 2
รหัสสินค้า: 16002
รุ่น: WCH-W-22 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึก/ปรับปรุง อัตราค่าเช่าต่อราคาหนังสือ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสหมวดหนังสือ
- บันทึก/ปรับปรุง รหัสหนังสือ
- บันทึกรหัสลูกค้า/ สมาชิก
- บันทึกวันหยุดของร้านเพื่อให้โปรแกรมคำนวณส่วนลด กรณีที่วันคืน ตรงกับวันหยุด
- กำหนดค่าสมาชิก และทำยอดโปรโมชั่น ยอดเงินค่าเช่า
รายการทำงาน
- บันทึกการยืม/คืนหนังสือ และรับชำระค่าเช่าหนังสือ
- บันทึกลูกค้าบัญชีดำ ( Back list)
- แสดงข้อมูลการเช่าหนังสือ
- ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุสมาชิกล่วงหน้า 7 วัน
- ระบบต่อสมาชิกหน้าเมนู ยืม/คืน อัตโนมัติ
- แสดงยอดเงินสะสมของผู้เช่า , ยอดโปรโมชั่น , ยอดค้าง
รายงานและสอบถามข้อมูล
- ยอดรายได้จากการเช่าหนังสือ , ค่าสมาชิก , ค่าปรับ
- รายละเอียดการเช่าหนังสือ ประจำวัน
- ประวัติการยืมของลูกค้า
- สถิติการยืมการยืมหนังสือ
- รายงานหนังซื้อที่ซื้อเข้าร้าน
- รายงานยอดหนังสือภายในร้าน
- สอบถามสถานะของหนังสือแต่ละเรื่องและเล่มได้
- สอบถามลูกค้าค้างส่ง
- พิมพ์จดหมายแจ้งเตือนลูกค้า กำหนดข้อความเองได้
- รายงานสรุปรายได้ประจำงวด
โปรแกรมช่วยงาน
- กำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่านการใช้โปรแกรม
- สำรองข้อมูล

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบงานร้านเช่าหนังสือ Ver. 3
รหัสสินค้า: 16003
รุ่น: WCH-W-23 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
1. ข้อมูลหลัก
1.1 กลุ่มสินค้า
1.2 รายการสินค้า
1.3 ลูกค้า
1.4 Supplier
2. รายการทำงาน
2.1 ตั้งรายการสั่งหลัก
2.2 ส่งสินค้า
2.3 รายการคืน
2.4 รายงานการขาย & รับ
3. โปรแกรมช่วยงาน
3.1 เปลี่ยนรหัสผ่าน
3.2 ตรวจสอบรหัสผ่าน
3.3 สำรองข้อมูล
3.4 เครื่องคิดเลข
4. จบการทำงาน

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานห้องสมุด Ver. 1
รหัสสินค้า: 17001
รุ่น: SM-04 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานห้องสมุด มีรายละเอียดคือ
-มีระบบสืบค้นหนังสือ
-การจองหนังสือ
-มีการคิดค่าปรับ
-รายงานการจองหนังสือ
-รายงานการคิดค่าปรับ หนังสือ
-รายงานรายรับ ประจำงวด

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบบริหารงานโรงเรียน Ver. 1
รหัสสินค้า: 17002
รุ่น: SM-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 20000 บาท
รายละเอียด:
บันทึกรายการ
-บันทึกการสาขาวิชาเรียน/ห้องเรียน/เวลาเรียน
-บันทึกการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา
-บันทึกนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชา
-บันทึกวันที่เริ่มเรียนของนักเรียน/นักศึกษา
-บันทึกการตั้งหนี้นักเรียน/นักศึกษา (ตามวิชาที่ลงเรียน)
-บันทึกการรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
รายการสอบถามและรายงานทางเครื่องพิมพ์
-สอบถามหนี้คงค้างตามรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
-รายงานรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาแต่ละห้องเรียน
-รายงานการออกใบแจ้งหนี้
-รายงานหนี้คงค้าง(ตามรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา)
-รายงานการชำระหนี้ประจำงวด
ระบบจัดการเรียนการสอน Ver. 1
รหัสสินค้า: 17003
รุ่น: SM-02 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 18000 บาท
รายละเอียด:
-จัดตาราง การเรียนการสอน
-คำนวนค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์
-คำนวณค่าจ้างอาจารย์
-ประเมินผลการเรียน
รายการสอบถามทางจอภาพ
-สอบถาม ข้อมูลการเรียนการสอน
รายงานทางเครื่องพิมพ์
-รายงานการเรียนการสอน
-ออกใบจ่ายเงิน ค่าจ้างสอน
-รายงานการสอนตามสถานที่ ที่ทำการสอน
-รายงานตารางการเรียน การสอน
-ออกใบเสร็จรับเงิน ให้นักเรียน
-รายงานรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-รายงาน การจ่ายค่าจ้างสอนของอาจารย์
-รายงาน การประเมินผล นักเรียน
ระบบรายได้-ค่าใช้จ่าย Ver. 1
รหัสสินค้า: 18001
รุ่น: WCH-W-25 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท(พล)
ราคา: 9000 บาท
รายละเอียด:
ระบบงานรายได้ค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้กับทุกธุรกิจ
ทั้งนี้เพื่อการเก็บประวัติรายรับ รายจ่าย ประจำวัน,ประจำงวดของกิจการ
เพื่อการวิเคราะห์ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของระบบ
-บันทึกกลุ่มรายได้ กลุ่มของค่าใช้จ่าย
-บันทึกรายได้ บันทึกรายจ่ายประจำวัน
-สอบถามรายได้ รายจ่ายทางจอภาพ
-รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำงวด วิเคราะห์ตามกลุ่ม
ตามรายละเอียดของรายได้และรายละเอียดของค่าใช้จ่าย

Download Demo

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบลูกหนี้ Ver. 1
รหัสสินค้า: 18002
รุ่น: JRP-U-10 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 5000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัส,รายละเอียดลูกหนี้
-บันทึกยอดหนี้ประจำวัน(บิลขาย เงินเชื่อ)
-บันทึกการรับชำระหนี้ประจำวัน
-บันทึกการแจ้งหนี้
-รายงานรับชำระหนี้ประจำวัน
-รายงานการ์ดลูกหนี้รายตัว
-รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ
-รายงานใบแจ้งหนี้ประจำงวด
-รายงานการวิเคราะห์อายุหนี้

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบเจ้าหนี้ Ver. 1
รหัสสินค้า: 18003
รุ่น: JRP-D-11 ยี่ห้อ: ซอต์ฟมาร์ท
ราคา: 5000 บาท
รายละเอียด:
-บันทึกรหัส,รายละเอียดเจ้าหนี้
-บันทึกยอดหนี้ประจำวัน(บิลซื้อ เงินเชื่อ)
-บันทึกการจ่ายชำระหนี้ประจำวัน
-รายงานจ่ายชำระหนี้ประจำวัน
-รายงานการ์ดเจ้าหนี้รายตัว
-รายงานยอดเจ้าหนี้คงเหลือ

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน
ระบบควบคุมเช็คล่วงหน้ารับ
รหัสสินค้า: 18004
รุ่น: JRP-U-12 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 50000 บาท
รายละเอียด:
รายการหลัก
- รหัสและรายละเอียดธนาคาร
- รหัสและรายละเอียดลูกหนี้

บันทึกรายการ
- บันทึก/ปรับปรุงรายละเอียดเช็คล่วงหน้ารับในมือ
- บันทึกรายการรับเช็คประจำวัน ( พิมพ์ใบสำคัญรับเช็ค )
- บันทึกรายการเช็คนำฝากธนาคารประจำวัน
- บันทึกรายการเช็คคืนประจำวัน ( พร้อมบันทึกสาเหตุการคืน )
- บันทึกรายการยกเลิกเช็คประจำวัน ( พร้อมบันทึกสาเหตุยกเลิก )
- บันทึกรายการเช็คผ่านเข้าบัญชีประจำวัน

รายงานต่าง ๆ
- รายงานรายการรับเช็คเช็คประจำวัน
- รายงานรายละเอียดเช็คตามวันที่
- รายงานรายละเอียดเช็คตามเลขที่เช็ค/ธนาคาร
- รายงานรายละเอียดเช็คตามลูกหนี้
- รายงานสรุปยอดเช็ครับคงเหลือประจำงวด

โปรแกรมช่วยงาน
- ผ่านรายการเช็ครับไประบบบัญชีธนาคาร
- ผ่านรายการเช็คคืน/ยกเลิก/เช็คผ่านไประบบบัญชีธนาคาร
- ลบเช็คที่ผ่านเข้าบัญชีแล้วประจำงวด
ระบบควบคุมเช็คล่วงหน้าจ่าย
รหัสสินค้า: 18005
รุ่น: JRP-U-13 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 50000 บาท
รายละเอียด:
รายการหลัก
- รหัสและรายละเอียดธนาคาร
- รหัสและรายละเอียดเจ้าหนี้

บันทึกรายการ
- บันทึก/ปรับปรุงรายละเอียดเช็คล่วงหน้าจ่ายในมือ
- บันทึกรายการจ่ายเช็คประจำวัน( พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเช็ค, พิมพ์เช็ค )
- บันทึกรายการยกเลิกเช็คประจำวัน ( พร้อมบันทึกสถานะการยกเลิก )
- บันทึกรายการเช็คตัดบัญชีประจำวัน

รายงานต่าง ๆ
- รายงานรายการจ่ายเช็คประจำวัน
- รายงานรายละเอียดเช็คตามวันที่
- รายงานรายละเอียดเช็คตามเลขที่เช็ค/ธนาคาร
- รายงานรายละเอียดเช็คตามเจ้าหนี้
- รายงานสรุปยอดเช็คจ่ายคงค้างตัดบัญชีประจำงวด

โปรแกรมช่วยงาน
- ผ่านรายการเช็คจ่ายไประบบบัญชีธนาคาร
- ผ่านรายการเช็คจ่ายยกเลิก/เช็คจ่ายตัดบัญชีไประบบบัญชีธนาคาร
- ลบเช็คที่ตัดจ่ายแล้วประจำงวด
- ผ่านรายการไประบบบัญชีธนาคาร, บัญชีแยกประเภท
ระบบควบคุมเงินสดย่อย
รหัสสินค้า: 18006
รุ่น: JRP-U-14 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 50000 บาท
รายละเอียด:
รายการหลัก
- รหัสและรายละเอียดประเภทรายรับ
- รหัสและรายละเอียดประเภทรายจ่าย

บันทึกรายการ
- บันทึก/ปรับปรุงยอดยกมาของเงินสดย่อยในมือประจำวัน
- บันทึกรายการรับเงินสดย่อยประจำวัน ( พิมพ์ใบสำคัญรับ )
- บันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน ( พิมพ์ใบสำคัญจ่าย )

รายงานต่าง ๆ
- รายงานการรับเงินสดย่อยประจำวัน
- รายงานการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน
- รายงานสรุปการรับ/จ่ายเงินสดย่อยแยกตามประเภทการรับ/จ่าย
- รายงานสรุปการรับ/จ่ายเงินสดย่อยและยอดคงเหลือในมือประจำวัน

โปรแกรมช่วยงาน
- ผ่านรายการรับไประบบบัญชีแยกประเภท
- ผ่านรายการจ่ายไประบบบัญชีแยกประเภท
- ลบเอกสารรับ/จ่ายที่ผ่านบัญชีแล้วประจำงวด
ระบบบัญชีแยกประเภท
รหัสสินค้า: 18007
รุ่น: JRP-U-15 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 80000 บาท
รายละเอียด:
เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับการควบคุมรายการงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล รวมถึงการจัดทำบัญชีแยกประเภท

การทำงานหลัก
- ปรับปรุงประเภทเอกสารการบันทึกบัญชี
- ปรับปรุงงวดการทำงานประจำปี
- บันทึกและกำหนดผังบัญชีของกิจการ
- บันทึกยอดยกมาต้นงวดประจำปีของแต่ละบัญชี
- บันทึกเอกสารใบสำคัญการบันทึกบัญชีประจำวัน
- (รายวันซื้อ, รายวันขาย, รายวันรับ, รายวันจ่าย และรายวันทั่วไป)
- ผ่านรายการบันทึกเอกสารเข้าบัญชีแยกประเภท สามารกำหนดข้อความและรูปแบบของงบการเงินต่าง ๆ ได้

รายงานและสอบถาม
- รายงานผังบัญชี
- รายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน แยกตามประเภทเอกสาร หรือรหัสบัญชี
- รายงานบัญชีแยกประเภท
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี
- รายงานประกอบงบการเงินต่าง ๆ
- รายงานงบกำไรขาดทุน
- รายงานงบดุล

โปรแกรมช่วยงาน
- ปิดบัญชีประจำงวด
- ปิดบัญชีประจำปี
- ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารบันทึกบัญชี

การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น
สามารถผ่านรายการเอกสารจากระบบงานอื่นเข้ามาในระบบบัญชีแยกประเภทนี้ได้ดังนี้
- รายการซื้อสินค้าจากบิลซื้อในระบบสินค้าคงคลัง
- รายการขายสินค้าจากบิลขายสด, บิลขายเชื่อ
- รายการต้นทุนขายสินค้า
- รายการเจ้าหนี้การค้า, ลูกหนี้การค้า
ระบบซื้อสินค้า
รหัสสินค้า: 18008
รุ่น: JRP-U-16 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
ฐานข้อมูลหลัก
- รหัสและรายละเอียด SUPPLIER
- รหัสและรายละเอียดสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
- ข้อมูลใบเสนอราคาค่าสินค้าจาก SUPPLIER
- รหัสและรายละเอียดสาขา, แผนกที่ขอซื้อสินค้า

การทำงานประจำวัน
- บันทึกการขอซื้อสินค้าจากแต่ละสาขา / แผนก
- ตรวจสอบราคาสินค้า
- ออกใบสั่งซื้อสินค้า
- บันทึกรายการชำระเงินค่าสินค้า
- บันทึกรายการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ
- บันทึกรายการส่งคืน (เคลม) สินค้า

สอบถาม / รายงาน
- การสั่งซื้อสินค้าประจำวัน
- รายงานการรับสินค้าประจำวัน
- รายงานสินค้าค้างส่ง
- สถิติการสั่งซื้อสินค้าตาม SUPPLIER, รายการสินค้า
- ข้อมูลราคาสินค้า
ระบบขายสินค้า
รหัสสินค้า: 18009
รุ่น: JRP-U-20 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 60000 บาท
รายละเอียด:
ฐานข้อมูลหลัก
- รหัส / รายละเอียดสาขา
- รหัสและรายละเอียดสาขา
- รหัสและรายละเอียดตัวแทนขาย / ลูกหนี้
- ราคาขายสินค้าประจำวัน
- ข้อมูลส่วนลดการค้า / วงเงินซื้อสินค้าของลูกค้า / ลูกหนี้

การทำงานหลัก
- ออกใบกำกับภาษีขายปลีก (อย่างย่อ)
- ออกใบกำกับภาษีขายปลีก (เต็มรูป)
- ออกใบกำกับภาษีขายส่ง (เต็มรูป)
- ออกใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี (ขายเชื่อ)

รายงาน / สอบถาม
- รายงานการขายสินค้าประจำวัน
- แยกตามจุดขาย
- แยกตามสินค้า
- แยกตามพนักงานขาย
- แยกตามประเภทการขาย (ขายปลีก, ขายส่ง, ขายเชื่อ)
- แยกตามบริษัทจัดผ่อน (AEON, EASY BUY และอื่นๆ)
- รายงานภาษีขายสินค้า
- พิมพ์ใบราคาขาย
- พิมพ์ชื่อ / ที่อยู่ ปะหน้ากล่อง / ซองส่งสินค้า
- รายงานสถิติการขายสินค้า (วิเคราะห์ขาย)
- ตามรายการสินค้า
- ตามกลุ่มหรือประเภทสินค้า
- ตามจุดขายสินค้า / รายการสินค้า

โปรแกรมช่วยงาน
- ผ่านรายการขายประจำวันไประบบลูกหนี้การค้าไประบบบัญชีแยกประเภทไประบบสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารห้องเย็น Ver. 1
รหัสสินค้า: 19001
รุ่น: TOM-W-01 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 28000 บาท
รายละเอียด:
ข้อมูลหลัก
- บันทึกปรับปรุงรายละเอียดห้องเย็น
- บันทึกปรับปรุงรายละเอียดประเภทสินค้า
- บันทึกปรับปรุงรายละเอียดสินค้า
- บันทึกปรับปรุงรายละเอียดประเภทลูกค้า
- บันทึกปรับปรุงรายละเอียดลูกค้า
- บันทึกปรับปรุงอัตราค่าเช่าห้องเย็น
บันทึกรายการ
- บันทึกการรับสินค้าฝากแช่ประจำวัน
- บันทึกการออกสินค้าฝากแช่ประจำวัน
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลูกค้ารายเดือน
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลูกค้ารายย่อย
- บันทึกการรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
- บันทึกการรับชำระเงินลูกค้ารายย่อย
รายงาน
- รายงานการรับสินค้าประจำงวด
- รายงานการออกสินค้าประจำงวด
- รายงานสินค้าฝากแช่คงเหลือ
- รายงานการรับชำระเงินประจำงวด
- รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
- พิมพ์จดหมายแจ้งชำระหนี้

ตัวอย่างหน้าจอ
ระบบบริหารงานทนายความ version 1.5
รหัสสินค้า: 20001
รุ่น: Net Image ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 3000 บาท
รายละเอียด:
โปรแกรมใช้อำนวยความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง ในการดำเนินงานของท่านทนายความ โปรแกรมนี้มีส่วนการใช้งานต่างๆ อย่างคลอบคลุม ต่อการทำงานของท่านทนายความ เช่น การจัดเก็บเอกสาร แฟ้มข้อมูลและรายละเอียดลูกความ แบบฟอร์มศาล ระบบตารางนัดหมาย ระบบการค้นหา การเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย ซึ่งระบบต่างๆ ได้ผ่านการยอมรับจากสำนักงานทนายความทั่วไป
- บันทึกรายละเอียดลูกความ
- บันทึกเอกสารแยกแฟ้มลูกค้า
- ตารางนัดหมาย และระบบเตือนการนัดหมายด้วยเสียง
- 75 แบบฟอร์มศาล
แบบฟอร์มศาลทั่วไป
แบบฟอร์มศาลปกครอง
แบบฟอร์มศาลแรงงาน
- 50 ตัวอย่างรายละเอียดคำฟ้อง
- ระบบ Password ป้องกันข้อมูลสำคัญ
- ประมวลกฏหมายอาญา , แพ่งและพาณิชย์
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ระบบการทำแถบบาร์โค๊ด
รหัสสินค้า: 21001
รุ่น: SM-03 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา: 5000 บาท
รายละเอียด:
-กำหนดจำนวนบาร์โค๊ด ที่ต้องการสั่งพิมพ์
-พิมพ์บาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ ระบบนี้ใช้สำหรับ กรณีที่ต้องการขายสินค้าด้วย การยิงบาร์โค้ดแต่สินค้าไม่มีแถบบาร์โค้ดสามารถใช้ โปรแกรมนี้ช่วยสร้างแถบบาร์โค๊ดได้

ตัวอย่างหน้าจอ

ตัวอย่างรายงาน

 
Email:info@softmarts.com Copyright © 2019 SOFTMARTS.COM CO.,LTD. All Rights Reserved.